Äggstockscancer drabbar ca 700 kvinnor per år i Sverige

0
118

Ovarialcancer (äggstockscancer) drabbar drygt 700 kvinnor per år i Sverige och har fortsatt en dålig prognos trots framsteg och förbättringar av behandlingsmetoderna, både vad avser kirurgi och kemoterapi. De bästa centra i världen når upp till cirka 50% överlevnad vid 5 år. Det grundläggande problemet vid denna cancertyp är avsaknaden av tidiga och typiska symptom, som kan leda till rätt diagnos. Som en följd av detta är cirka 70% av tumörerna i avancerat stadium (III-IV) vid diagnos och därmed är möjligheterna till kuration (bot) försämrade jämfört med upptäckt i tidigt stadium (I-II).

   Många och omfattande försök har gjorts under åren med screening med hjälp av tumörmarkörer (CA-125, m.fl.) och transvaginalt ultraljud, men fortfarande har inte dessa studier visat på en tillräckligt god sensitivitet och specificitet för att användas i en allmän screening av en frisk befolkning och inte ens för definierade riskgrupper. Hereditära faktorer (genmutationer) är kända vid ovarialcancer och ökar risken för insjuknande kraftigt och dessa kvinnor måste noga följas upp om man inte utför profylaktisk kirurgi med avlägsnande av ovarierna. Säkra metoder för detta saknas för närvarande.

   Mot denna bakgrund skulle nya metoder vara önskvärda som kunde upptäcka ovarialcancer i ett tidigt skede och även fungera som screeningmetod för olika riskgrupper. Metoderna bör vara lättanvända, reproducerbara och kostnadseffektiva samt givetvis uppvisa den sensitivitet och specificitet som måste krävas av en screeningmetod.

Upptäckten av specifika volatile organic compounds som omger olika cancertumörer föranledde en rad av studier med specialtränade hundar. Första resultat visade användbarheten av VOC för diagnos av prostatacancer (1). Diagnostik gjordes med hundar och provet var urin. I senare experiment används i huvudsak utandningsluft i försök att diagnostisera lungcancer i tidigt stadium (2). Flera forskargrupper arbetade och arbetar med att utveckla instrument för VOC diagnostik, men ännu inte något instrument finns i praktisk användning. Ett intressant sammanfattande arbete rörande VOC diagnostik publicerades relativt nyligen. (3). Kliniska studier som beskriver VOC diagnostik saknas, därför finns inga data tillgängliga hur olika biologiska processer hos patienter, miljön patienten vistas i påverkar den typ av diagnostik.  Att undersöka för och nackdelar av VOC diagnostik kommer att vara stor utmaning framöver.

Företaget VOC Diagnostics AB, Stockholm som bildades av pensionerad läkare, adj. professor György Horvath.
Man har patenterat ett diagnostiskt instrument både i Sverige och internationellt.

Laboratorieinstrumentet är en vidareutvecklad form av en redan känd s.k. elektronisk nos med 32 inbyggda luktsensorer. Val av sensorer är baserade på genomförda gaskromatografi (GC) analyser.  Genom dessa studier kunde man identifiera 11 olika organiska sammansättningar (VOC) som omger ovarialcancer tumörer. Genom tidigare experiment kunde innovatören dessutom visa att dessa ämnen återfinns i relativt höga koncentrationer även i blod/ plasma hos patienter med ovarialcancer (4,5,6). Instrumentet är specialkonstruerat för att kunna detektera VOC från flytande prover, såsom blodplasma och för närvarande enda i världen i sitt slag. Det finns inte data presenterade om att övriga forskargrupper kunde detektera VOC från cancerpatienternas blod.

Instrumentet visade hög prestanda vid upprepade analyser. Resultaten från en initial studie av 165 prover blev mycket bra, sensitivitet på 92% samt specificitet på 93%. Studien genomfördes av gruppen som deltog i utvecklingsprocessen. Resultaten är världsunika och kommer att publiceras i en internationell medicinsk tidskrift under hösten 2018 (7). Metod för diagnostik av ovarial cancer, med liknande prestanda, saknas inom medicinsk teknik. Sensitiviteten är så hög att instrumentet klart lämpar sig för screening av en till synes frisk population och det blir därmed möjligt att kunna hitta äggstockscancer i tidiga stadier, vilket i sin tur innebär förenklad behandling och markant högre överlevnad för många patienter.

Apparaten är helt automatiserad, enbart inmatning och uttag av prover sköts manuellt. En BMA kan med lätthet hantera analysförfarandet. Analysen av 1ml blodplasma tar 10 minuter. Resultatet är kvalitativt: cancer eller ej cancer. Testen som utförs kallas för OC Detect.

Företaget håller på att rekrytera VD och en BMA samtidigt planerar närmast en objektiv klinisk studie, påbörja CE märkningsprocessen av instrumentet sist men inte minst söker man investerare. Under hösten 2018 öppnas ett laboratorium i Stockholm som efter att CE märkning är klar kommer i början erbjuda analysen inom Stockholm och Göteborgsområden sedan utvidga tjänsten för hela landet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here